Kommunalbestyrelsen har besluttet at sende et forslag til Planstrategi 2019 i offentlig høring. Planstrategien er kommunalbestyrelsens visioner for Hvidovre udvikling. Bestyrelsen i Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) har kommenteret planen.

“Der er derfor behov for at tænke nyt om plangrundlaget for fjernvarmeområdet – og HFS’ bestyrelse har om fremtidens varmeforsyning besluttet at fokusere på: 1) Lokale muligheder for fremtidig bæredygtig og miljørigtig varmeforsyning. 2) Strategiske partnerskaber med andre, der kan supplere fjernvarmeydelserne, eller som kan indgå i en udvikling af fjernvarmeproduktionen i Hvidovre.”

Her er et sammendrag af bestyrelsens kommentarer.

Fjernvarmens nuværende situation i Hvidovre

HFS’ bestyrelse påpeger, at fjernvarmeselskaberne siden 2012 har iværksat flere udbygningsprojekter i forskellige boligområder i Hvidovre. Denne udbygning er nu standset på trods af, at man har kunnet påvise en væsentlig reduktion i CO2-udslippet. Standsningen er sket, fordi projekterne skal være samfundsøkonomiske rentable, forstået på den måde, at hvis staten mister afgifter på olie og naturgas, når der konverteres til fjernvarme, kan projekterne ikke gennemføres, fordi de ud fra et samfundsøkonomisk og statsligt synspunkt bliver urentable.

I Hvidovre spores der forsat en stor borgerinteresse for at blive tilsluttet fjernvarmen men også en bekymring over ikke at kunne blive det.

Der er derfor behov for at tænke nyt om plangrundlaget for fjernvarmeområdet – og HFS` bestyrelse har om fremtidens varmeforsyning besluttet at fokusere på:

  • Lokale muligheder for fremtidig bæredygtig og miljørigtig varmeforsyning.
  • Strategiske partnerskaber med andre, der kan supplere fjernvarmeydelserne, eller som kan indgå i en udvikling af fjernvarmeproduktionen i Hvidovre.

Forslag til planstrategi

HFS’ bestyrelse har følgende forslag til Hvidovre kommunes planstrategi:

  • At der indføjes en bemærkning om, hvordan kommunen vil støtte den lokale forankring af en fosilfri energiforsyning.
  • At kommunen nævner som et indsatsområde, hvordan den aktivt vil medvirke til lokale forandringsprocesser.
  • Kommunen beskriver initiativer vedrørende forhøjet grundvand, og det fremhæves her, at fjernvarmeselskaberne aktuelt arbejder med at sænke grundvandet bl.a. via varme- produktion.
  • Omkring den strategiske energiplan 2019, beskrives det, at fjernvarmeselskaberne er klar til at deltage aktivt ved udarbejdelsen af handlingsplanen, men lægger også vægt på, at fjernvarmeforsyning også handler om fællesskab(borgernærhed), bæredygtighed, miljø, klimasikring, økonomi og samarbejde.
  • Det påpeges, at planen mangler fokus på den eksisterende boligmasse, hvor fjernvarmeselskaberne har indført en fjernvarmeserviceordning, hvor kunderne får et gratis certificeret energitjek (Fjernvarmens serviceordning). Endvidere er der i samarbejde med fjernvarmeselskabet og med en række store boligselskaber etableret overvågning og styring af varmeforbruget i de store afdelinger.
  • Om kommunens afsnit om erhvervsområderne fremhæves det, at der er behov for at inddrage erhvervsvirksomhederne i en fremtidig aktiv varmeforsyning med fokus på overskudsvarme fra virksomhederne.

Afslutningsvist foreslår HFS’ bestyrelse, at de lokale initiativer på energiområdet og kommunens rolle i den sammenhæng, bør træde tydeligere frem i forslaget til planstrategi.