Tilskud til grøn fjernvarme

For lidt over en uge siden indgik et stort energiflertal i Folketinget aftale om at give fjernvarmen et økonomisk rygstød.

”Vi har i lang tid måttet kæmpe mod besynderlige statslige regler, der direkte har modarbejdet overgang fra fossile bændsler som olie og naturgas til grøn fjernvarme i Hvidovre”, siger formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) Anders Liltorp og fortsætter ”Vi har skrevet til folketingspolitikerne og ministeren for klima-, energi- og forsyningsområdet om paradokset i at arbejde hen mod et fossiltfrit land og samtidig støde på regler, som hindrer overgangen. Derfor er det meget positivt, at vi nu kan se frem til bedre vilkår for udfoldelsen af fjernvarme i kommunen.”

Med aftalen indføres en fjernvarmepulje og en afkoblingspulje på følgende måde:

Fjernvarmepuljen

  • Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarme i nye områder, hvor der ikke er fjernvarme.

Det betyder, at eksisterende fjernvarmeområder i Hvidovre ikke kan få støtte.

I de eksisterende områder har HFS tidligere kørt kampagner med favorable tilslutningspriser til fjernvarme. ”Vi skal i HFS’ bestyrelse drøfte, om vi skal genoptage disse kampagner set i lyset af tilskuddet, der er indeholdt i afkoblingsordningen”, oplyser Anders Liltorp.

  • Fjernvarmeselskabers konverteringsprojekter, hvor bl.a. fossile brændsler erstattes af grøn fjernvarme, støttes med et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- eller gasfyr, for det antal, som udgør minimumstilslutningen.
  • Minimumstilslutningen er defineret som det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien for konverteringsprojektet.

Minimumsantallet vil fremgå af de forslag til nye fjernvarmeområder, som HFS sender til Hvidovre Kommunalbestyrelses godkendelse af forslaget. Der kan være tale om et afgørende økonomisk bidrag til, at et konkret projekt kan gennemføres.

  • Støtten udbetales til fjernvarmeselskaberne – altså ikke til de kommende kunder.

I Hvidovre anvendes støtten til at sænke prisen for de forbrugere, der tilslutter sig fjernvarmen, set i forhold til prisen uden tilskud. Det forventes at give en højere tilslutningsandel i det enkelte fjernvarmeprojekt, hvilket giver fjernvarmeselskabet en bedre selskabsøkonomi. Fjernvarmeselskabet er et fællesskab, hvor udgangspunktet er, at jo flere der tilslutter sig, jo billigere bliver det for alle.

  • Der er i alt afsat 405 mio. kr. til puljen.

Fjernvarmepuljen er dermed relativt begrænset i forhold til de mange, der vil tilslutte sig fjernvarme, men der er lagt op til, at politikerne i 2021 igen skal se på puljens størrelse.

Afkoblingsordningen

  • Ved afkobling af gasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på ca. 8.000 kr. til dækning af de faktiske omkostninger ved afkoblingen.
  • Afkoblingsordningen kan finansiere ca. 55.000 private husholdningers afkobling fra gasnettet.
  • Ordningen skal nedbringe omkostningerne forbundet med at udskifte sit gasfyr.

Ordningen gælder i både eksisterende og nye fjernvarmeområder i Hvidovre.

  • Der er afsat i alt 470 mio. kr. til puljen.

Denne pulje skal også genovervejes af politikerne i 2021.

”Begge ordninger er positive nyskabelser for os i fjernvarmen, og vi glæder os til at udrulle fjernvarmen på baggrund af en ny økonomisk situation. Nu mangler vi blot, at de statslige procesregler for gennemførelse af konverteringsprojekter lempes til fordel for fjernvarme, men mon ikke der sker noget nyt på dette område? Der er allerede sendt udkast til nye regler i høring, og det kan kun gå for langsomt med at gennemføre regler, der kan gøre Hvidovre Kommune grønnere på energiområdet”, slutter Anders Liltorp.

HFS’ administration, EBO Consult, er allerede i gang med at se på, hvilken betydning tilskud og nye regler vil få for Hvidovres fjernvarmeudbygning. Administrationen kan kontaktes på tlf. 36 38 38 00.