”Vi har i øjeblikket rigtig mange henvendelser, der drejer sig om fjernvarmeudbygningen i Hvidovre. Rigtig mange spørger indtil, hvornår fjernvarmen kommer til deres område”, fortæller Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab, og fortsætter ”vi gør alt, hvad vi kan for at udbygge fjernvarmen hurtigst muligt. På nuværende tidspunkt står vi overfor en energikrise, der har sat efterspørgslen på fjernvarme rekordhøj. Det betyder desværre, at vi oplever, at der er længere ventetid på udførelsen af de opgaver, der udføres af eksterne rådgivere eller entreprenører, fordi der er flere fjernvarmeselskaber i Danmark, der har samme intentioner som os – nemlig at udbygge fjernvarme hurtigst muligt.”

Faserne i et udbygningsprojekt

Når bestyrelsen har godkendt, at et nyt område skal udbygges til fjernvarme, skal der gennemgås forskellige faser før fjernvarmen kan blive en realitet. Årstallene i udbygningsplanen, der er offentliggjort på fjernvarmens hjemmeside, dækker over fase 1 til fase 8, hvor fjernvarmen er færdigetableret. Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab tager os igennem faserne:

  1. ”Inden fjernvarmen kan udbygges i et område, skal der udarbejdes et projektforslag. Et projektforslag indeholder detaljerede økonomiske og tekniske beregninger, der viser hvilke konsekvenser projektet vil have for klimaet i forhold den eksisterende varmeform. Derudover skal projektet vise hvilken økonomisk betydning det vil få for samfundet, fjernvarmeselskabet og forbrugerne. Her er det vigtigt, at projektforslaget viser positive konsekvenser for alle parter.
  2. Derefter skal projektforslaget sendes i en kommunal godkendelsesproces.
  3. Når kommunalbestyrelsen har godkendt projektet, skal den endelige projektering og skitsering af projektet udarbejdes.
  4. Når de endelige undersøgelser er i hus, bliver projektbeskrivelsen samt kravene til selve anlægsarbejderne udarbejdet og derefter sendt i et EU-reguleret udbud, hvor entreprenørerne kan byde ind på opgaven.
  5. Den næste fase er at forhandle tilbud fra de entreprenører, der har budt ind på opgaven. Her er det vigtigt, at tilbuddene ikke overskrider de økonomiske rammer, der er godkendt i kommunalbestyrelsen.
  6. Derefter er det vigtigt, at der indhentes tilstrækkelig tilslutning til udbygningsprojektet. Vi har allerede mange, der er på forhånd er skrevet op i de forskellige områder, og dem kontakter vi først og fremmest. Samtidig udføres der i denne fase en informationskampagne, hvor borgerne i området bliver informeret om pris, installation og etablering af fjernvarme.
  7. Når man som borger har sagt ja til fjernvarme, udsendes en fjernvarmekontrakt til underskrift.
  8. Når der er tilstrækkelig med underskrevne kontrakter, kan fjernvarme udbygges og færdigetableres i det nye område.

Den kronologiske rækkefølge af faserne kan variere fra udbygningsprojekt til udbygningsprojekt, men hvert projekt skal igennem alle faser før, at fjernvarmen kan blive udbygget og færdigetableret.”

5 områder er i gang

Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab fortsætter ”vi arbejder på nuværende tidspunkt på at udbygge fjernvarmen i flere områder. Vi har i alt sat 5 områder i gang med at skulle igennem de nævnte 8 faser. Det handler om områderne: Rebæk Nord & Nord for jernbanen, Avedøre Landsby, Rebæk Syd & Præstemosen, Strandmark Nord, Nymarken & Mågeparken.

I Rebæk Nord og Nord for jernbanen er vi på nuværende tidspunkt i fase 3, hvor vi er afventer de sidste undersøgelser fra vores eksterne rådgivere. Hvis alt går efter planen, forventer vi at kunne begynde med at udbygge fjernvarmen i foråret 2023. En væsentlig forudsætning for, at dette kan lade sig gøre er, at entreprenørernes tilbud ikke sprænger de økonomiske rammer for det godkendte projektforslag, samt at 50 % af varmeaftaget i området tilslutter sig fjernvarme.

I Avedøre Landsby har vi udarbejdet et udkast til en fremtidig forsyning. På nuværende tidspunkt afventer vi en kommunal godkendelse af en ændring af plangrundlaget. Denne ændring er nødvendig i forhold til placeringen af det lokale varmeanlæg. Vi kan desværre ikke begynde med fase 1, før dette er på plads.

I Mågeparken og Nymarken har vi en længere periode arbejdet på en løsning, hvor overskudsvarmen fra lokale aktører kunne udnyttes til glæde og gavn for det borgere, der bor i nærheden. Det er nemlig vigtigt, at vi gør brug af lokale energikilder. Desværre er det ikke længere muligt, og derfor arbejder vi nu med en anden løsning. Projektforslaget er undervejs fra vores eksterne rådgiver. Det samme gælder for projektforslagene vedr. Rebæk Syd & Præstemosen samt Strandmark Nord.

Grækerkvarteret samt Ærtebjerg & Frydenhøj afventer, fordi vi ikke kan sætte alle projekter i gang på samme tid set i lyset af entreprenørernes mandskabs- og materialemangel. Som for alle de øvrige områder, følger vi udbygningsplanen.”

Fjernvarmen er en af hovedaktørerne i klimaplanen

I slutningen af september sendte kommunalbestyrelsen den nye Klimaplan for Hvidovre Kommune i offentlig høring indtil slutningen af oktober. I udkastet indgår fjernvarmen som en væsentlig aktør i at reducere Co2 – udledningen. En måde at opnå reduktion er ved at udbrede fjernvarmen i Hvidovre, og derved skifte naturgassen ud med fjernvarme. ”Det glæder os, at fjernvarmen er en af hovedaktørerne for kommunens klimapolitik, og vi vil selvfølgelig bestræbe os på at få udrullet fjernvarme så hurtigt som muligt både af hensyn til klimaet, men ligeledes til de mange familier, der pga. prisstigningen på energien er kommet i økonomisk klemme”, afslutter Anders Liltorp, formanden for Hvidovre Fjernvarmeselskab. Det er muligt at læse klimaplanen på kommunens hjemmeside samt læse det høringssvar til klimaplanen, som bestyrelsen fra Hvidovre Fjernvarmeselskab har udarbejdet.